Aktuelt

Sivilombudsmannen kritiserer saksbehandlingstiden i Skatteklagenemnda

Ombudsmannen ser svært alvorlig på den lange saksbehandlingstiden i Skatteklagenemnda.

Sivilombudsmannen har på nytt undersøkt saksbehandlingstiden i Skatteklagenemnda. Det har ikke lykkes Skattedirektoratet å bygge ned restansene. Per 1. september 2019 var det 2 800 saker som ventet på avgjørelse. I flere saker tar det to til tre år før vedtak foreligger.

Av klager på bindende forhåndsuttalelser ble ingen av sakene hittil i år fattet innen tre-månedersfristen i skatteforvaltningsforskriften § 6-2-1.

Ombudsmannen ser svært alvorlig på situasjonen. Han påpekte at dette er meget bekymringsfull og et rettssikkerhetsproblem, og uttalte:

«Lang saksbehandlingstid er ikke bare belastende for klageren, det er også et rettssikkerhetsproblem at sakene ikke blir endelig avgjort. Både hensynet til skattepliktiges innrettelse og forutberegnelighet tilsier at klagesakene må behandles innen rimelig tid. Særlig hva gjelder klage på bindende forhåndsuttalelser – hvor skattepliktige i forkant av en skatterettslig handling ber om skattemyndighetenes syn på denne – er det viktig at en endelig avklaring kommer så raskt som mulig. Dersom klagebehandlingen blir her for lang, vil det kunne føre til at klageadgangen i realiteten blir illusorisk.»