Aktuelt

Omgåelsesregelen – fisjonssalg mm.

Finanskomiteen har nå behandlet Finansdepartementets forslag til lovfesting av den skatterettslig omgåelsesnormen, også kalt gjennomskjæringsregelen. Komiteen slo fast at fisjonssalg fortsatt skal være skatterettslig akseptabelt.

Med fisjonssalg forstås gjerne at et selskap, i forbindelse med salg av et objekt (typisk fast eiendom), foretar en omorganisering slik at det kan selge aksjer i stedet for selve objektet. Omorganiseringen medfører at objektet blir lagt inn i et i et single-purpose selskap og at aksjene i dette selskapet selges. Salg av objektet ville utløst skattepliktig gevinst. Salget av aksjene er skattefritt etter den såkalte fritaksmetoden.

Fremgangsmåten er svært vanlig etter at Høyesterett i 2014 fastslo at skattemyndighetene ikke kunne benytte den ulovfestede omgåelsesnormen for å ramme transaksjonen.

Departementets forslag la opp til at fisjonssalg kunne gjennomskjæres slik at salget blir beskattet. Finanskomiteens flertall har nå slått fast at fisjonssalg fortsatt skal være skatterettslig akseptabelt og kunne gjennomføres skattefritt.

For øvrig var komiteen enig med departementets forslag, som bl.a. innebærer at skattebesparelse i utlandet som hovedregel skal holdes utenfor når forretningsmessige virkninger vurderes mot skattemessige virkninger. Videre skal formålet med transaksjonen i større grad vurderes etter hvordan saken objektivt sett fremstår. Et annet viktig moment er at dersom omgåelsesmuligheter er nevnt i lovforarbeider, uten at det er fulgt opp av lovgiver, skal det ikke uten videre tale i skattyters favør.

Lovforslaget skal på vanlig vis også behandles i Stortinget, men det er neppe grunn til å tro at det blir endringer i det som komiteen fastslo.