Generelle vilkår

Nitschke Advokater AS’ generelle vilkår av 2. januar 2024

1.    Generelt

Disse vilkårene gjelder for alle tjenester Nitschke Advokater AS og firmaets advokater og ansatte utfører, med mindre annet avtales skriftlig med Nitschke Advokater AS. Vilkårene gjelder også ved senere oppdrag for klienten. Nitschke Advokater AS vil heretter kalles «NADV». NADV og firmaets advokater og ansatte vil samlet kalles «NADV-A-A», «vi» eller «våre».

NADV-A-As mål er å fremme klientens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av oppdragsavtalen og regelverket. NADV har opphavsrett og andre immaterielle rettigheter til det vi har utarbeidet. Klienten har kun rett til å bruke dette til de formål de er bestemt for. Våre tjenester er kun utført for klienten oppgitt i oppdragsbekreftelsen og for det aktuelle oppdraget. Klienten skal snarest gi fullstendig og korrekt informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå. Tjenestene gis på grunnlag av rettstilstanden på det aktuelle tidspunktet og forholdene i det aktuelle oppdraget på det aktuelle tidspunktet. Tjenestene kan ikke benyttes i andre saker eller til andre formål. Klienten kan kun basere seg på våre endelige skriftlige leveranser. Vurderingene er utelukkende basert på norsk rett.

Dersom det er avtalt at andre selskaper i klientens konsern skal kunne benytte informasjon mottatt fra NADV-A-A, skal klienten informerer disse selskapene om, og disse selskapene skal på forhånd akseptere, at vi ikke er ansvarlige overfor dem, og at de ikke kan videreformidle informasjonen. Klienten skal også gi en kopi av engasjementsbrevet og våre generelle vilkår til disse med informasjon om at våre tjenester reguleres av dette. Enhver uenighet eller krav skal derfor håndteres av klienten og NADV. Dette avsnittet gjelder også klientens direkte og indirekte aksjonærer. Dette avsnittet gjelder også etter at konserntilknytningen eller annen tilknytning ev. opphører.

Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom NADV. NADV og klienten skal holde hverandre orientert om den kommunikasjon som finner sted.

Informasjon på våre nettsider er av generell karakter. Beslutninger kan ikke tas uten konkrete råd da rådgivning må tilpasses hver sak.

Ethvert punkt som er ment å gjelde etter utløpet av eller terminering e.l. av avtalen, skal fortsette å gjelde etter en slik hendelse, herunder ansvarsbegrensningen.

2.    Honorar mv.

Klienten er ansvarlig for betaling av honorar, utgifter, utlegg m.v.. Honoraret avhenger av hvem som utfører arbeidet og beregnes etter medgått tid, avrundet opp til nærmeste 15 minutter. Nødvendig administrativt arbeid belastes også klienten, f.eks. hvitvaskingskontroll, registrering av saken, utarbeidelse av oppdragsbekreftelse og arkivering.

NADV fakturerer normalt månedlig. EHF-faktura kan benyttes. Merverdiavgift legges til etter gjeldende regler. Forfallstiden er normalt 10 dager. Ved forsinket betaling vil forsinkelsesrente bli beregnet. Timesatsene reguleres årlig.

NADVs krav mot klienten skal ikke være begrenset av andre forhold, som f.eks. at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger, lovmessige begrensninger (f.eks. ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess) eller at kravet overstiger det som dekkes av klientens forsikring.

Klienten er ansvarlig for omkostninger som påløper ved en rettslig prosess, f.eks. rettsgebyr og, dersom det blir ilagt, motpartens sakskostnader, rettens salær i voldgiftssaker m.v..

Klienten må selv undersøke mulighetene for, og ev. kreve, fri rettshjelp, forsikringsdekning eller annen tredjepartsdekning.

3.    Taushetsplikt og behandling av informasjon

Vi har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter vi å behandle opplysninger fortrolig. Vi opplyser om at NADV leier lokaler av Nitschke AS og samarbeider i enkeltsaker med disse. NADV er imidlertid et uavhengig og selvstendig advokatfirma, som bl.a. også innebærer taushetsplikt overfor Nitschke AS. Klienten aksepterer imidlertid at vi deler opplysninger med personer engasjert av klienten, herunder klientens revisor, og medarbeidere i NADV, så langt det er nødvendig. I tillegg er det visse lovbestemte unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.

Klienten samtykker i at personopplysninger benyttes til det formålet de er innhentet for. I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil NADV-A-A behandle personopplysninger, herunder særlige kategorier personopplysninger, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysningene, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er daglig leder i NADV. Ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig advokat kontaktes. Vi viser også til NADVs personvernerklæring.

Vi opplyser med dette om at vi registrerer opplysninger om deres representanter i klientregisteret, vanligvis navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse, sted og stilling i selskapet. Opplysningene brukes for utføring av kontroller, oppdragsstyring og ev. markedsføring.

Klienten aksepterer at særlige sikringstiltak som hovedregel ikke igangsettes for elektronisk datakommunikasjon. Det vil imidlertid kunne treffes sikringstiltak. Som et moment i denne vurderingen, vil vektlegges hvorvidt klienten sender informasjon usikret til NADV. Vi er ikke ansvarlig for risikoen knyttet til bruk av elektronisk kommunikasjon, f.eks. virus eller at det ikke kommer frem.

NADV er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning. NADV kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning. Vi vil lagre dokumenter elektronisk i inntil 13 år etter datoen for siste faktura. Deretter makuleres eller slettes dette uten varsel. Kopi av dokumenter NADV besitter kan utleveres mot vederlag.

4.    Ansvar, ansvarsbegrensning mv.

NADV og firmaets advokater er ansvarlige etter alminnelige regler om profesjonsansvar og har lovpålagt sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet. Klienten samtykker til å fremsette ev. krav i tilknytning til våre tjenester kun mot NADV og/eller den advokaten som er saksansvarlig for den aktuelle delen av oppdraget, og ikke mot noen annen person som er tilknyttet NADV.

NADV-A-A skal ikke være ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt inntekt, fortjeneste eller følgeskader. Videre er NADV-A-A ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som NADV-A-A har henvist til eller for underleverandører som NADV-A-A etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til. NADV-A-A er heller ikke ansvarlig for tap av klientmidler som følge av forhold på bankens side. NADV-A-A er dessuten ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering NADV-A-A på forhånd har gitt av sakens mulige utfall. Vi påtar oss ikke ansvar for ev. tap oppstått som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider.

Et eventuelt erstatningsansvar for NADV-A-A skal under enhver omstendighet til sammen være begrenset til det minste av

  • klientens dokumenterte direkte netto tap (bl.a. skal enhver fordel for klienten redusere kravet),
  • 25 ganger NADVs honorar for det aktuelle oppdraget, eks. mva., eller
  • NOK 7 500 000.

Klienten har ikke rett til å la andre benytte seg av det NADV-A-A har utarbeidet. NADV-A-A kan ikke gjøres ansvarlig for andres bruk av dette. Klienten skal holde NADV-A-A skadesløs ved slik bruk.

NADV-A-A skal ikke under noen omstendighet ha solidarisk ansvar med tredjeparter som eventuelt har erstatningsansvar overfor klienten. Dersom det er grunnlag for å rette deler av et krav mot NADV-A-A, skal NADV-A-As andel være begrenset til det som med rimelighet kan tilskrives NADV-A-As tjenester, selv om klienten ikke kan inndrive sitt krav mot øvrige ansvarlige.

Dersom NADV-A-A utbetaler erstatning til klienten, skal klienten overdra sine rettigheter til å søke dekning hos andre til NADV-A-A. Dersom klientens krav mot NADV-A-A er basert på et krav fra en tredjepart (f.eks. offentlig myndighet) skal vi ha rett til å håndtere og ev. forlike dette kravet på vegne av klienten dersom NADV-A-A holder klienten skadesløs for kravet. Hvis klienten gjør opp, forliker eller erkjenner ansvar for et tredjepartskrav uten NADV-A-As skriftlige forhåndssamtykke, har NADV-A-A ikke noe ansvar overfor klienten.

5.    Klageadgang

Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med NADV. NADV vil straks vurdere de påklagede forhold.

Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller krevd for høyt salær. Det gjelder en klagefrist. Beslutningen kan påklages til Disiplinærnemnden. Mer informasjon finnes på www.advokatenhjelperdeg.no.

6.    Lovvalg og verneting

Våre tjenester, generelle vilkår og alle spørsmål knyttet til oppdraget, herunder ansvar for NADV-A-A, reguleres av norsk rett. Søksmål knyttet til dette skal anlegges ved Ringerike, Asker og Bærum tingrett, med rettssted i Sandvika.

Lysaker, 2. januar 2024