Nitschke Advokater AS

Revidert nasjonalbudsjett 2021 - Regjeringen la i dag frem sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer. Det var ikke spesielt spennende. Hovedtrekkene er:

Les mer
Statsbudsjettet for 2021 - Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021, Prop. 1 LS (2020–2021), blant annet:

Les mer
Fisjonssalg – ny avklaring - Stortinget gjentar for Finansdepartementet hva som ble sagt tidligere.

Les mer
Utsatt frist for årsregnskapet og revisjonsberetningen - Regjeringen foreslo i dag en midlertidig lov om utsettelse av frister i regnskaps- og revisorlovgivningen knyttet til fastsettelse av årsregnskap og årsberetning og avgivelse av revisjonsberetning. I tillegg ble det foreslått å utvide frister i foretakslovgivningen knyttet til avholdelse av ordinær generalforsamling/årsmøte.

Les mer
Revidert nasjonalbudsjett 2020 – skatt, avgift, toll - Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble i dag presentert av Regjeringen. Forslagene er naturlig nok påvirket av Koronautbruddet.

Les mer
Ny skattemelding (selvangivelse) - De fleste lønnsmottakere og pensjonister får ny skattemelding i år.

Les mer
Skattemyndighetenes kontrollvirksomhet er redusert - Finansministeren opplyste i dag at skattemyndighetenes kontrollvirksomhet har gått drastisk ned de siste årene.

Les mer
Skatt på helgeturer for ansatte - Helgeturer kun for kvinnelige ansatte kan være skattefrie.

Les mer
Sivilombudsmannen kritiserer saksbehandlingstiden i Skatteklagenemnda - Ombudsmannen ser svært alvorlig på den lange saksbehandlingstiden i Skatteklagenemnda.

Les mer
Omgåelsesregelen – fisjonssalg mm. - Finanskomiteen har nå behandlet Finansdepartementets forslag til lovfesting av den skatterettslig omgåelsesnormen, også kalt gjennomskjæringsregelen. Komiteen slo fast at fisjonssalg fortsatt skal være skatterettslig akseptabelt.

Les mer