Prisopplysninger mm.

Våre advokater har bevilling fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet i Norge, og yrkestittelen er advokat.

Advokatene er medlem av Den Norske Advokatforening og har stilt sikkerhet etter domstolloven § 222. Sikkerhetsstiller/forsikringsgiver er Gjensidige Forsikring ASA, Pb. 700 Sentrum, 0106 OSLO, org.nr. 995 568 217.

Vi skal følge regler for god advokatskikk. Advokatforeningen har en klageordning hvor man kan klage på advokat(er) man mener har opptrådt i strid med dette eller krevd for høyt salær. Nærmere opplysninger om klageordningen finnes på www.advokatenhjelperdeg.no.

Størrelsen på vårt honorar vil først og fremst avhenge av medgått tid, men også variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad. Vi opererer normalt ikke med fastpris for prosjekter.

For privatpersoner ligger vår veiledende timepris i intervallet kr 2 200 til kr 3 000, pluss mva (dvs. kr 2 750 til kr 3 750, inkl. mva) avhengig av sakens art. Prisene omfatter ikke materialer og andre ytelser/utlegg, som kommer i tillegg.

Du finner en link til våre alminnelige avtalevilkår nederst på siden.